Instalacje wentylacyjne Lublin

W niniejszym rozdziale omówiono trzy dokumenty dotyczące wentylacji mechanicznej. Pierwszym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zostało ono przywołane w ustawie „Prawo Budowlane” i jest dokumentem obowiązującym i obligatoryjnym.

Kolejny dokument to Polska Norma PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej- Wymagania.” W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę Az3. Znajdują się w niej podstawowe informacje dotyczące np. obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego.

W związku Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzoną w Polsce przez nowelizację do ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 19.09.2007 wciąż wdrażane się do polskiego prawodawstwa nowe normy.

Jedną z nich jest norma PN-EN 15251:2007 „Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.”

Nie jest ona dokumentem obowiązującym dla projektantów, jednak warta analizy, szczególnie gdzie dotyczy określania strumieni powietrza nawiewanego do budynków mieszkalnych. W niniejszym rozdziale omówiono kilka interesujących jej punktów.

Najważniejsze postanowienia normy:

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić, co najmniej:

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza kuchni, do co najmniej 120 m3/h.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.